Υποβολή Εργασιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η Οργανωτική Επιτροπή του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Σχολικής Ψυχολογίας προσκαλεί όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους μέχρι τις 22 Μαΐου 2015.

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει:

 • Προσκεκλημένες Ομιλίες
 • Κεντρικές Ομιλίες
 • Προσκεκλημένα Συμπόσια
 • Συμπόσια
 • Προφορικές Ανακοινώσεις σε Θεματικές Ενότητες
 • Αναρτημένες Ανακοινώσεις
 • Εργαστήρια (workshops)

1. Προσκεκλημένες Ομιλίες
Στο Συνέδριο θα πραγματοποιηθούν δύο προσκεκλημένες ομιλίες και κεντρικές ομιλίες.

2. Συμπόσια
Τα συμπόσια οργανώνονται από έναν Πρόεδρο, περιλαμβάνουν 4-5 εισηγητές και έναν συζητητή, και έχουν διάρκεια ενενήντα (90΄) λεπτών. Ο πρόεδρος, ο οποίος μπορεί να είναι παράλληλα και ομιλητής, έχει την ευθύνη να υποβάλει τον τίτλο και την περίληψη του συμποσίου, το όνομα του συζητητή, τα ονόματα των ομιλητών και τους τίτλους και τις περιλήψεις των εισηγήσεων.

3. Προφορικές Ανακοινώσεις
Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν, θα κατηγοριοποιηθούν σε θεματικές ενότητες, και θα παρουσιαστούν σε συνεδριάσεις των ενενήντα (90΄) λεπτών.
Οι αίθουσες συνεδριάσεων θα είναι εφοδιασμένες με υπολογιστή, data projector και οθόνη για power point παρουσιάσεις.

4. Αναρτημένες Ανακοινώσεις (poster)
Η παρουσίαση των αναρτημένων ανακοινώσεων (poster) θα γίνει στην αίθουσα αναρτήσεώς τους.
Οι διαστάσεις τους θα είναι 80cm (πλάτος) x 120cm (ύψος). Τα γράμματα του κειμένου πρέπει να είναι ευανάγνωστα από απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου.
To περιεχόμενο του poster να αποδίδεται ως εξής :
α) Σκοπός της Εργασίας         γ) Αποτελέσματα
β) Υλικό & Μέθοδος               δ) Συμπεράσματα
και όπου χρειάζεται, παραστατικά με πίνακες, γραφήματα ή εικόνες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Οι συγγραφείς, των οποίων οι εργασίες (Προφορικές, Αναρτημένες, Συμπόσια) θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Σχολικής Ψυχολογίας, οφείλουν να τις παρουσιάσουν στο Συνέδριο. Σε άλλη περίπτωση, δεν θα πάρουν βεβαίωση παρουσίασης της εργασίας τους.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Οι περιλήψεις όλων των εργασιών του Συνεδρίου θα δημοσιευτούν σε ένα CD με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο αρχείο, χωρίς άλλη διόρθωση.

Παρακαλούμε να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που ακολουθούν:

 • Η περίληψη της εργασίας σας πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://www.schoolpsych2015.gr/abstracts.php
 • Το κείμενο της περίληψης να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
 • Nα σημειωθεί στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής το είδος της παρουσίασης.
 • Nα σημειωθεί στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία
 • Επιλέξτε απαραιτήτως έως δύο (2) από τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες:

Θεματικές Ενότητες:

 • Θέματα ανάπτυξης, μάθησης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής
 • Ψυχοδιαγνωστική
 • Δυσκολίες μάθησης: Αξιολόγηση και παρέμβαση
 • Δυσκολίες συμπεριφοράς: Αξιολόγηση και παρέμβαση
 • Προγράμματα πρόληψης & παρέμβασης στη σχολική κοινότητα
 • Διαπολιτισμικότητα & Διαφορετικότητα στο σχολείο
 • Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Παροχή συμβουλευτικών και ψυχολογικών υπηρεσιών στη σχολική κοινότητα
 • Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα
 • Συνεργασία σχολείου-οικογένειας
 • Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας σχολικών μονάδων
 • Διασύνδεση σχολείων, φορέων  της κοινότητας και πανεπιστημίων
 • Ο πολυδιάστατος ρόλος του εκπαιδευτικού

Κατά την υποβολή της περίληψης θα σας δοθεί ένας κωδικός που θα τον χρησιμοποιήσετε για την επικοινωνία σας με τη Γραμματεία του Συνεδρίου.
Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας από την Επιστημονική Επιτροπή θα ανακοινωθεί στον/η συγγραφέα που υποβάλλει την εργασία μέχρι τις 10/07/2015. Εάν δεν λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλέφωνο 210 7499331.
Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας τους.
Προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί η εργασία στο Τελικό Πρόγραμμα – Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου είναι η έγκαιρη καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής (εγγραφή) τουλάχιστον ενός από τους συγγραφείς κάθε εργασίας (μέχρι τις 5/9/2015).
Ο κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωμα να υποβάλει μέχρι δύο (2) εργασίες ως πρώτος συγγραφέας.
Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι προϋπόθεση για την αποδοχή τους.
Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
22 Μαΐου 2015
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
http://www.schoolpsych2015.gr/abstracts.php