Θεματολογία
 • Θέματα ανάπτυξης, μάθησης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής
 • Ψυχοδιαγνωστική
 • Δυσκολίες μάθησης: Aξιολόγηση και παρέμβαση
 • Δυσκολίες συμπεριφοράς: Aξιολόγηση και παρέμβαση
 • Προγράμματα πρόληψης & παρέμβασης στη σχολική κοινότητα
 • Διαπολιτισμικότητα & Διαφορετικότητα στο σχολείο
 • Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Παροχή συμβουλευτικών και ψυχολογικών υπηρεσιών στη σχολική κοινότητα
 • Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα
 • Συνεργασία σχολείου-οικογένειας
 • Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας σχολικών μονάδων
 • Διασύνδεση σχολείων, φορέων  της κοινότητας και πανεπιστημίων
 • Ο πολυδιάστατος ρόλος του εκπαιδευτικού